03 กรกฎาคม 2553

โควตา 28 จังหวัด ศิลปากร 2554

3.7.53

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัดคือ ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท2554 ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษารายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและคัดเลือกของแต่ละคณะ วิชา สำหรับนักเรียนที่สมัคร
มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและ/หรือวิชาเฉพาะบางรายวิชา แล้วนำมาพิจารณาตามเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกของแต่ละคณะวิชา สำหรับนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) ต้องสมัครสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ต้องสมัครสอบวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูในการสอบครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 (เดือนตุลาคม) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ

รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน

คณะวิชาและจำนวนรับ
คณะวิชา จำนวนรับ/คน
3.1 คณะอักษรศาสตร์ 325
3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 130
3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 300
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 125
3.5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360
3.6 คณะวิทยาการจัดการ 270
3.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 140
รวมทั้งสิ้น 1,650
รายละเอียดทั้งหมด 

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 ข่าวรับตรง 57. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top