ภภ
w

(หลังแอด) รับตรง ครั้งที่ 2 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22–30 กรกฎาคม 2557 นี้


รับตรง ภาคพิเศษ(หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557

รับใบสมัครที่
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 22–30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 – 16.00 น.

การรับสมัครด้วยตนเอง
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2  ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันที่ 22–30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 – 16.00 น. 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
  • 1 สิงหาคม2557 เวลา  09.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
  • 1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว ที่ http://geo.buu.ac.th
  • 2. กรอกข้อมูล
  • 3. นำมารายงานตัวด้วยตนเอง ณ กองทะเบียนฯ อาคาร ภปร. ชั้น 1  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เพิ่มเติม  http://geo.buu.ac.th/GOI/cgi_bin/documents/reg57-2.pdf

(หลังแอด) รับตรง คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.อุบลราชธานี 2557


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน โดยไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น


เพิ่มเติม  http://www.entry.ubu.ac.th/

รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18-23 กรกฎาคม 2557 (หลังแอด)


ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 18-23  กรกฎาคม 2557 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน) และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น  185 คน 

กำหนดการรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัคร  วันที่ 18- 23 กรกฏาคม 2557
2. ชำระเงินค่าสมัคร   วันที่  18 -  24 กรกฏาคม 2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
4. สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน   วันที่ 26 กรกฏาคม 2557
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 28 - 29 กรกฏาคม 2557


รับตรง เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สมัครวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 (หลังแอด)


การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2557


รับสมัครวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557

สาขาเทคนิคการแพทย์  27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557


รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัคร 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://nurse.buu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครสอบได้ที่งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฯ ผู้ช่วยพยาบาล) ห้อง N 208/2 ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาล- ศาสตร์ม. บูรพา โทรศัพท์ 038-102893

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nurse.buu.ac.th/Document/prakadPN18062557.pdf

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ads

ads

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ads2

ads2

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

Twitter

บทความ

รับข่าว