onet/fullwidth/#31589A

ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล 150 คน

รับตรง ม.บูรพา 3 ก.พ. ถึง 8 เม.ษ. 57

แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง/fullwidth/#31589A
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฎ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฎ แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57 รอบที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบสอง)
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2557

หน้าเว็บไซต์รับสมัคร http://reg.dru.ac.th/entry/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556
*** สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องแนบเอกสาร "หนังสือรับรองความประพฤติ"
*** ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศมหาวิทยาลัย <--- span="span">
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 หนังสือรับรองหลักสูตร << พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา  http://nurse-admission.reru.ac.th/

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2556
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถทางวิชาการ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย และการละคร
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาแบดมินตัน)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอลหญิง)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาคาราเต้โด)
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรง ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262

ที่มา http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2556

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2556
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน  ทั้งนี้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
         กำหนดการรับสมัคร                     1. สมัครผ่านทางโรงเรียน           ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    2. สมัครทางไปรษณีย์               ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    3. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต     ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555     >>สมัครเรียน<< 
                    4. สมัครด้วยตนเอง                   ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126-41132  และ โทร. 0-4281-3060

ที่มา  http://pr.lru.ac.th/main/content/view/2704/34/

118ปีการฝึกหัดครูฯมรภ.ไม่หยุดผลิต

ครู 5.5 หมื่น สอนไม่ตรงวุฒิรั้งคุณภาพ

จากงานรำลึกวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 118 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหา วิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคต มรภ. ว่า การผลิตครูถือเป็นหัวใจสำคัญและภารกิจของ มรภ. ทั่วประเทศที่จะทิ้งไม่ได้ มรภ.ต้องเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยทบทวนดูว่าแต่ละแห่งเก่งด้านใดมากที่สุด ทั้งนี้อนาคตของมหาวิทยาลัยจะไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับบุคลากร ที่จะต้องเลือกผู้นำที่มีลักษณะที่ตนเองต้องการ
    
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวน ดุสิตโพล กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของครู อาจารย์ และ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 คน เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง 31.58% เห็นว่าสถาบันการศึกษาจะผลิตครูให้มีคุณภาพได้ ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจจริงมาเป็นครู หรือคัดคนเก่งและคนดี 33.42% เห็นว่าคุรุสภาควรจะออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน จึงจะได้ครูมีประสิทธิภาพ และ 36.58% เห็นว่าต้องมีการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือ ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
    
ด้าน ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า จากข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า ครูไทยส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงสอนหนังสือ มากกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไว้ 25 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์ และมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยมากกว่า 40 คนต่อห้อง ซึ่งเป็นเพราะเราขาดแคลนครูประมาณ 40,000 คน ขณะเดียวกันก็มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิหรือวิชาเอก ประมาณ 55,000 คน สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้คุณภาพการเรียนการสอนลดลง.


ข่าว  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=95111

ราชภัฎลำปางเจ๋งใช้หลักธรรมคู่บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎ ลำปาง เจ๋ง ใช้หลักธรรมควบคู่กับศาสตร์บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เผยว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้จัดการบูรณาการการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่ถึงหนึ่งปีข้างหน้า โดยได้นำหลักธรรมคำสอนของกระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการ บริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนทางด้านการบริหารธุรกิจ

“ทั้งนี้ ได้อาราธนาพระอธิการ ดร.บัณฑิต ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งสำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญา ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย เป็นองค์บรรยายพิเศษในหัวข้อ หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการดำเนินธุรกิจ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้ารับฟัง การบรรยายดังกล่าว เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และนักธุรกิจในอนาคตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ และสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกกันว่า มีความรู้คู่คุณธรรม”.

ข่าว/ภาพ  เดลินิวส์

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง