รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี 2556
วิธีการสมัคร
 • กรณีผู้สมัครมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรณีที่ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สมัคร Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน
 • นักศึกษาภาคปกติ
  ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. มีหอพักให้อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  2. ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี
  3. อาหาร 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  4. ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
  ในส่วนค่าหน่วยกิต , ค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯกำหนด
 • นักศึกษาภาคสมทบ
  • ผู้ที่สมัครเรียนภาคสมทบ
   • ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2554 จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20%
   • ผู้ที่สมัครในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกจากส่วนลดค่าเทอม(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
  • ผู้ที่สมัครเป็นศิษย์เก่าของ พณิชย์การกรุงเทพ และ โพลีเทคนิคพณิชย์ สมัครเรียนภาคสมทบ
   • ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2554 จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30%
   • ผู้ที่สมัครในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกจากส่วนลดค่าเทอม(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

1. ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งชื่อและนามสกุล ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ถัดไป"
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบสมัครออกมา โดยกดที่รูป  ดังตัวอย่าง
4. นำใบสมัครที่ได้ พร้อมหลักฐานการสมัคร มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะบริหารธุรกิจ
- การจัดการการกีฬา
- การจัดการ
- การจัดการอุตสาหกรรม
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด

- การจัดการโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์ 
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาการเมืองการปกครอง

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
- สาขานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
- สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาพยาบาลศาสตร์
คณะบัญชี
- สาขาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาขาการเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
- สาขาสหวิทยาการดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
บัณฑิตวิทยาลัย
- สาขาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ที่มา  http://bkkthon.ac.th/web/

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2556 09:44

  ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ ไม่ทราบว่าจบปวส.มาสามารถเรียนต่ออีกสองปีได้ไหมครับ ผมจบสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาอยากจะเรียนต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ

  ปล.อยากเรียนต่อภาคสมทบนะครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2556 09:55

  อย่ากทราบรายละเอียดว่าค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี1ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร
  โปรดตอบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 07:05

  ไม่ทราบว่า พยาบาล กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครหรือยังคราฟ ไครกะได้ช่วยบอกหน่อยนะคราฟ ขอบคุนมากคราฟ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2556 16:09

   เปิดแล้วคราฟ คาดว่าน่าจะสิ้นสุดการรับสมัครถึง สิ้นเดือนนี้นะคราฟ รีบๆ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2556 22:23

  คณะพยาบาลสอบวันที่17พ.ค.56เวลากี่โมงค่ะ

  ตอบลบ
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเทอมประมาณเท่าไรค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2556 09:57

  เรียนโทบริหารการศึกษาต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไรคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 12:27

  ต้องการตรวจสอบผลการเรียนค่ะ ทำอย่างไร

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2556 02:53

  ไม่ทราบว่าอายุ40ปีสามารถกู้เรียนได้ไหม

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2556 13:02

  อยากทราบว่า หลักสูตรป.โท ปี 54 รับทรานสคริปได้ยังค่ะ

  ตอบลบ
 10. อยากทราบว่า ม.กรุงเทพธนบุรี ปิดรัยสมัครทุกคณะเมื่อไหร่ค่ะ
  ตอบหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2556 22:36

  เรียน ดร รัฐศาสตร์ ค่าเทอม เท่าไรครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2556 10:52

  อยากทราบว่าม.กรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัคร-ปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2556 09:34

  ถ้าจบปริญญาตรีแล้ว มีงานรองรับไหม ค๊??

  ตอบลบ
 14. เคยสมัครเรียนและกรอกแบบ กยศ เรียบร้อยแล้ว ได้บัตร นักศึกษาแล้วแต่ไม่ได้เรียน แต่จะกลับมาเรียนต้องทำไงบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2557 16:37

  คณะวิศวกรรม น่าเรียนมากอ่ะค่ะ เครื่องมือครบ ถามรายละเอียดได้น่ะค่ะ แอดไลน์>>natte_indy

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2557 10:45

  เรียนสาธารณสุขศาสตร์อยากไหมคร๊

  ตอบลบ
 17. ขอสอบถามนะคะ จบ วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์)เทียบเรียนต่อคณะพยาบาลได้ไหมคะ หรือตกลงเรียนใหม่เลยคะ

  ตอบลบ
 18. ต้องส่งเอกสารที่มหาลัยใช่มะคับ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง