แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด

23 ตุลาคม 2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

18 กันยายน 2553

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์


(ที่มา http://goldkkcc.blogspot.com/2012/12/blog-post_2019.html)


คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม  Link >>

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น  Link >>


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com

ข่าวการศึกษา

เรื่องน่ารู้

 

© 2013 ข่าวรับตรง 57. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top