onet/fullwidth/#31589A

ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล 150 คน

รับตรง ม.บูรพา 3 ก.พ. ถึง 8 เม.ษ. 57

แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง/fullwidth/#31589A
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์


(ที่มา http://goldkkcc.blogspot.com/2012/12/blog-post_2019.html)


คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม  Link >>

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น  Link >>


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง