ภภ
w
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557


รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัคร 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://nurse.buu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครสอบได้ที่งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฯ ผู้ช่วยพยาบาล) ห้อง N 208/2 ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาล- ศาสตร์ม. บูรพา โทรศัพท์ 038-102893

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nurse.buu.ac.th/Document/prakadPN18062557.pdf

รับตรงพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 65 คน   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557 

ประเภทและจำนวนรับเข้าศึกษา 
1. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน
2. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (Gpax) ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิขาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2556(O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
1. รับสมัคร 2 - 19  พฤษภาคม  2557
2. ชำระเงินค่าสม้คร 2 - 20  พฤษภาคม  2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22  พฤษภาคม  2557
4. สอบสัมภาษณ์ 24  พฤษภาคม  2557 (โดยนำส่งชุดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26  พฤษภาคม  2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26-27  พฤษภาคม  2557

หมายเหตุ --ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.entry.ubu.ac.th และสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินนำไปชำระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (หากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังการชำระเงินอย่างน้อยไม่เกิน 3 วันทำการ)เพิ่มเติม http://www.entry.ubu.ac.th/

รับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2557


การรับสมัคร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2557
------------------------------------------ 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • สถานภาพโสด
  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
   • หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
   • ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล

 • หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ. หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ผลการสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนในการสมัคร
  • กรณีสมัครด้วยตนเอง
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์
 • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ratchathani.ac.th
 • กรอกใบสมัครในระบบ e – Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอนหรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
 • ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป
 • ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
 • โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี” ระบุไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
 • โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 426-6-01630-1 สาขาตลาดหนองบัว หรือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 444-0-00074-1 สาขาบิ๊กซี จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
293 ถนนเลี่ยงเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
 • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัครเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

 • กำหนดการคัดเลือก
รายละเอียด
วันที่
สมัครด้วยตนเอง
2 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
10 มกราคม –15  พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
20 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สอบข้อเขียน
23 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
24 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
26-27 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
30 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืม
5-6 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1 สิงหาคม 2557
ห้องประชุมใหญ่ อาคาราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เปิดภาคเรียน
11 สิงหาคม 2557
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-323188-90, 042-204519-20  ต่อ 101, 109, 127


เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี 2557


เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 4. สถานภาพโสด 1.5 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
 5. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม 
 6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนา หลักฐานการศึกษา เช่น รบ. ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ใบเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนในการสมัคร
1 กรณีสมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี
2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์
- เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rtu.ac.th
- กรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป - ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
- ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี        เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี      เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
กำหนดการคัดเลือก

รายละเอียด
วันที่
สมัครด้วยตนเอง
2 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
10 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
20 พฤษภาคม 2557
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สอบข้อเขียน
23 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยราชธานี
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
24 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
30 พฤษภาคม 2557
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)
5-6 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


- เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
1 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
2-3 สิงหาคม 2557
เปิดภาคเรียน
11 สิงหาคม 2557

   download apply
ที่มา  http://nurse.rtu.ac.th/index.php/component/content/article/43-2011-07-21-04-08-41/60-applynurse

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคคลภายนอกและบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 2556
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (บุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร  ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร  http://nursepolice.thaijobjob.com/

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร >>  http://nursepolice.thaijobjob.com/ที่มา  http://nursepolice.go.th/websites/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556
*** สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องแนบเอกสาร "หนังสือรับรองความประพฤติ"
*** ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศมหาวิทยาลัย <--- span="span">
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 หนังสือรับรองหลักสูตร << พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา  http://nurse-admission.reru.ac.th/

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2556

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา คลิกที่นี่

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2556ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก "
รับสมัครนักศึกษา"
 1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่
  พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
  ก่อนที่จะคลิก "ปุ่มรับสมัคร" เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ กำหนด เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ เป็นค่าสมัคร 400 บาท 
  และค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
 4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำหนดการจ่ายเงินและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่
จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันพุธที่ 10 ต.ค. 55
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันอังคารที่ 30 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอังคารที่ 20 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันพุธที่ ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 -วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 - วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 55
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.


หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชืื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. สำเนาแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (GPAX 5 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา/มารดา ที่ระบุวันเริ่มรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
    หรือในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ต้นฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตา ข้อ 2.5.2)
8.หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร แสดงต้นฉบับจริง หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
   (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตาข้อ 2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม) 9. สำเนาผลการสอบวัดความรู้ GAT, และ PAT2 (ครั้งที่ 1/2556) ของสทศ. ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
10. สำเนาคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (ปีการศึกษา 2556) จำนวน 1 ฉบับ
    (สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 ที่ http://www.niest.or.th)

 
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาต้องพร้อมลงชื่อกำกับในสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่ง
2. หลักฐานการสมัครข้อ 1-8 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตามตารางกำหนดวันการส่งหลักฐาน ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที

3. หลักฐานการสมัครข้อ 9-10 ให้ส่งมาภายหลังประกาศผลสอบไม่เกิน 3 วัน

4. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

**ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ "เอกสารการสมัคร ระบบโควตา/ระบบ Admission ตรง เลขที่ใบสมัคร....."

Facebook

Twitter

บทความ

รับข่าว