onet/fullwidth/#31589A

ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล 150 คน

รับตรง ม.บูรพา 3 ก.พ. ถึง 8 เม.ษ. 57

แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง/fullwidth/#31589A
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคคลภายนอกและบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 2556
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (บุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร  ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร  http://nursepolice.thaijobjob.com/

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร >>  http://nursepolice.thaijobjob.com/ที่มา  http://nursepolice.go.th/websites/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556
*** สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องแนบเอกสาร "หนังสือรับรองความประพฤติ"
*** ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศมหาวิทยาลัย <--- span="span">
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 หนังสือรับรองหลักสูตร << พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา  http://nurse-admission.reru.ac.th/

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2556

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา คลิกที่นี่

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2556ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก "
รับสมัครนักศึกษา"
 1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่
  พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
  ก่อนที่จะคลิก "ปุ่มรับสมัคร" เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ กำหนด เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ เป็นค่าสมัคร 400 บาท 
  และค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
 4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำหนดการจ่ายเงินและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่
จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันพุธที่ 10 ต.ค. 55
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันอังคารที่ 30 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอังคารที่ 20 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันพุธที่ ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 -วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 - วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 55
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.


หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชืื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. สำเนาแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (GPAX 5 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา/มารดา ที่ระบุวันเริ่มรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
    หรือในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ต้นฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตา ข้อ 2.5.2)
8.หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร แสดงต้นฉบับจริง หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
   (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตาข้อ 2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม) 9. สำเนาผลการสอบวัดความรู้ GAT, และ PAT2 (ครั้งที่ 1/2556) ของสทศ. ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
10. สำเนาคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (ปีการศึกษา 2556) จำนวน 1 ฉบับ
    (สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 ที่ http://www.niest.or.th)

 
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาต้องพร้อมลงชื่อกำกับในสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่ง
2. หลักฐานการสมัครข้อ 1-8 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตามตารางกำหนดวันการส่งหลักฐาน ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที

3. หลักฐานการสมัครข้อ 9-10 ให้ส่งมาภายหลังประกาศผลสอบไม่เกิน 3 วัน

4. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

**ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ "เอกสารการสมัคร ระบบโควตา/ระบบ Admission ตรง เลขที่ใบสมัคร....."

รับตรง พยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556โครงการพิเศษ-2556

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 55 

1.  โครงการสนับสนุนทางการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้การสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
2.  โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโรงเรียนหรือสังคม เป็นที่ยอมรับของครูและโรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการร้านสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมชมรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "คุณค่าที่ได้รับจากการทำงานเพื่อสังคม"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 3 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
3.  โครงการ "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  
 •  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาจีน"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (คำนวณแต้มเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาจีนเท่านั้น) หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
4.  โครงการเด็กดีมีที่เรียน  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา และหลักสูตรเทียบโอน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00ยกเว้น**
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษา
                               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
                           2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2
5. โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 • เฉพาะโรงเรียนที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด)
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
       หมายเหตุ : คณะการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแผนการเรียน
                        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เท่านั้น
6. โครงการ "ทุนเภสัช" เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
7. โครงการ "พยาบาลสู่วิชาชีพ" 


รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1-2556
ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 2555 

ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้
วิชาสอบ
เวลาสอบ
จำนวน ชม.
ค่าน้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)
1. วิชาคณิตศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
1.5 ชม.
30
2. วิชาภาษอังกฤษ
10.30 - 12.00 น.
1.5 ชม.
30
3. วิชาวิทยาศาสตร์
13.30 - 15.30 น.
2 ชม.
30
4. วิชาตรรกวิทยา
15.30 - 16.00 น.
30 นาที
10
รวมค่าน้ำหนักคะแนน
100
หมายเหตุ : 1. คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/
                        เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/การแพทย์แผนจีน
                        และ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                    2. กรณีขอเข้าศึกษา ปริญญาตรีใบที่ 2 ให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
                        คุณสมบัติเดียวกันกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัคร
                        คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกเว้น คณะการแพทย์แผนจีน
                        พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์


รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2556
เปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม - 20 มีนาคม 2556
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/การแพทย์แผนจีน) ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และต้องมีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้
วิชาสอบ
เวลาสอบ
จำนวน ชม.
ค่าน้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)
1. วิชาคณิตศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
1.5 ชม.
30
2. วิชาภาษอังกฤษ
10.30 - 12.00 น.
1.5 ชม.
30
3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
-
-
10
4. วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
-
-
30
รวมค่าน้ำหนักคะแนน
100
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
3.  โครงการพิเศษ :
 • โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ : 
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
              -  เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ (เวชศาสตร์ชันสูตร / พยาธิวิทยาคลินิค / ธนาคารโลหิต / พยาธิวิทยากายภาพ / เซลล์วิทยา)
              -  สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์
 • โครงการเภสัชชุมชน : 
                   -  เป็นลูก หรือ หลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัคร)
                   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า 2.50                   -  มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
                   -  ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรอบ ADMISSION กลาง 2556
ผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556

ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556 สมัครผ่านเว็บไซต์www.cuas.or.th โดยนำผลคะแนนสอบตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนนที่กำหนดมาแสดง ดังนี้  
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)
O-NET
GAT
PAT
  คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 71-72
คณะพยาบาลศาสตร์
20
30
30
PAT 2 = 20
คณะเภสัชศาสตร์
20
30
10
PAT 2 = 40
คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะกายภาพบำบัด
คณะการแพทย์แผนจีน / คณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
30
20
PAT 2 = 30
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
20
30
50
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
30
10
PAT 1 = 10
หมายเหตุ : ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ให้ค่าน้ำหนัก 30%
โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 5%  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนัก 5%
  จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
และคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษา 2555

รอบ Admission ปีการศึกษา 2555
จำนวนรับนักศึกษาใหม่ (คน)
คะแนน
คะแนน
จำนวนรับ
ปีการศึกษา 2556

คณะวิชา
สูงสุด
ต่ำสุด
(คน)
Pre-ad 1
Pre-ad 2
Admission
คณะพยาบาลศาสตร์
17,863.25
16,098.20
90คณะเภสัชศาสตร์
20,093.10
18,775.00
70คณะเทคนิคการแพทย์
18,058.75
16,160.00
50คณะกายภาพบำบัด
17,565.00
14,956.20
50คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 -
 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

15,590.00

12,259.95

100 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
15,391.95
9,226.70
92 - สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย
16,110.55
9,081.40
100คณะการแพทย์แผนจีน
20,723.75
17,455.00
30
รอบหลัง Admission 2556  เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  


ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)


O-NET
GAT
PAT
คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 72
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด / คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
30
20
PAT 2 = 30
กำหนด คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้
คณะวิชา
คะแนน O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
คณะพยาบาลศาสตร์
-
คณะเภสัชศาสตร์
-
คณะเทคนิคการแพทย์
-
คณะกายภาพบำบัด
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
-
คณะการแพทย์แผนจีน
-

2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว


หรือเข้าไปอ่านทั้งหมดได้ที่นี่
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556   
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา   
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปฎิทินการรับสมัคร  **ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ย. 55**   
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบการรับสมัคร
  - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555   **กำลังเปิดรับสมัคร ถึง 2 พ.ย. 55
  - โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556  **ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. 55**   
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556    
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556   
  - รอบ Admission กลาง ปีการศึกษา 2556   
  - รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2556   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

ที่มา  http://admission.hcu.ac.th/modules.php?name=admission_online

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง