แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

18 กุมภาพันธ์ 2557

23 ตุลาคม 2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

22 มกราคม 2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคคลภายนอกและบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 2556
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (บุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร  ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร  http://nursepolice.thaijobjob.com/

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลดตรงนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร >>  http://nursepolice.thaijobjob.com/ที่มา  http://nursepolice.go.th/websites/

23 ธันวาคม 2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556
*** สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องแนบเอกสาร "หนังสือรับรองความประพฤติ"
*** ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศมหาวิทยาลัย <--- span="span">
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 หนังสือรับรองหลักสูตร << พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา  http://nurse-admission.reru.ac.th/

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2556

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา คลิกที่นี่

06 ตุลาคม 2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2556ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก "
รับสมัครนักศึกษา"
 1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่
  พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
  ก่อนที่จะคลิก "ปุ่มรับสมัคร" เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ กำหนด เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ เป็นค่าสมัคร 400 บาท 
  และค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
 4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำหนดการจ่ายเงินและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่
จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันพุธที่ 10 ต.ค. 55
วันจันทร์ที่ ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันอังคารที่ 30 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -วันจันทร์ที่ พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอังคารที่ 20 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -วันพุธที่ ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ ธ.ค. 55 -วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 -วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 - วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 55
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.


หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชืื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. สำเนาแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (GPAX 5 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา/มารดา ที่ระบุวันเริ่มรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
    หรือในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ต้นฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตา ข้อ 2.5.2)
8.หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร แสดงต้นฉบับจริง หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
   (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตาข้อ 2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม) 9. สำเนาผลการสอบวัดความรู้ GAT, และ PAT2 (ครั้งที่ 1/2556) ของสทศ. ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
10. สำเนาคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (ปีการศึกษา 2556) จำนวน 1 ฉบับ
    (สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 ที่ http://www.niest.or.th)

 
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาต้องพร้อมลงชื่อกำกับในสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่ง
2. หลักฐานการสมัครข้อ 1-8 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตามตารางกำหนดวันการส่งหลักฐาน ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที

3. หลักฐานการสมัครข้อ 9-10 ให้ส่งมาภายหลังประกาศผลสอบไม่เกิน 3 วัน

4. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

**ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ "เอกสารการสมัคร ระบบโควตา/ระบบ Admission ตรง เลขที่ใบสมัคร....."

รับตรง พยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556โครงการพิเศษ-2556

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 55 

1.  โครงการสนับสนุนทางการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้การสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
2.  โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโรงเรียนหรือสังคม เป็นที่ยอมรับของครูและโรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการร้านสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมชมรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "คุณค่าที่ได้รับจากการทำงานเพื่อสังคม"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 3 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
3.  โครงการ "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  
 •  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาจีน"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (คำนวณแต้มเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาจีนเท่านั้น) หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
4.  โครงการเด็กดีมีที่เรียน  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา และหลักสูตรเทียบโอน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00ยกเว้น**
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษา
                               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
                           2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2
5. โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 • เฉพาะโรงเรียนที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด)
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
       หมายเหตุ : คณะการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแผนการเรียน
                        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เท่านั้น
6. โครงการ "ทุนเภสัช" เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • Download รายละเอียด(เพิ่มเติม) และ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
7. โครงการ "พยาบาลสู่วิชาชีพ" 


รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1-2556
ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 2555 

ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้
วิชาสอบ
เวลาสอบ
จำนวน ชม.
ค่าน้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)
1. วิชาคณิตศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
1.5 ชม.
30
2. วิชาภาษอังกฤษ
10.30 - 12.00 น.
1.5 ชม.
30
3. วิชาวิทยาศาสตร์
13.30 - 15.30 น.
2 ชม.
30
4. วิชาตรรกวิทยา
15.30 - 16.00 น.
30 นาที
10
รวมค่าน้ำหนักคะแนน
100
หมายเหตุ : 1. คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/
                        เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/การแพทย์แผนจีน
                        และ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                    2. กรณีขอเข้าศึกษา ปริญญาตรีใบที่ 2 ให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
                        คุณสมบัติเดียวกันกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัคร
                        คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกเว้น คณะการแพทย์แผนจีน
                        พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์


รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2556
เปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม - 20 มีนาคม 2556
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/การแพทย์แผนจีน) ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และต้องมีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้
วิชาสอบ
เวลาสอบ
จำนวน ชม.
ค่าน้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)
1. วิชาคณิตศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
1.5 ชม.
30
2. วิชาภาษอังกฤษ
10.30 - 12.00 น.
1.5 ชม.
30
3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
-
-
10
4. วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
-
-
30
รวมค่าน้ำหนักคะแนน
100
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
3.  โครงการพิเศษ :
 • โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ : 
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
              -  เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ (เวชศาสตร์ชันสูตร / พยาธิวิทยาคลินิค / ธนาคารโลหิต / พยาธิวิทยากายภาพ / เซลล์วิทยา)
              -  สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์
 • โครงการเภสัชชุมชน : 
                   -  เป็นลูก หรือ หลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัคร)
                   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า 2.50                   -  มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
                   -  ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรอบ ADMISSION กลาง 2556
ผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556

ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556 สมัครผ่านเว็บไซต์www.cuas.or.th โดยนำผลคะแนนสอบตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนนที่กำหนดมาแสดง ดังนี้  
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)
O-NET
GAT
PAT
  คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 71-72
คณะพยาบาลศาสตร์
20
30
30
PAT 2 = 20
คณะเภสัชศาสตร์
20
30
10
PAT 2 = 40
คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะกายภาพบำบัด
คณะการแพทย์แผนจีน / คณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
30
20
PAT 2 = 30
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
20
30
50
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
30
10
PAT 1 = 10
หมายเหตุ : ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ให้ค่าน้ำหนัก 30%
โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 5%  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนัก 5%
  จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
และคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษา 2555

รอบ Admission ปีการศึกษา 2555
จำนวนรับนักศึกษาใหม่ (คน)
คะแนน
คะแนน
จำนวนรับ
ปีการศึกษา 2556

คณะวิชา
สูงสุด
ต่ำสุด
(คน)
Pre-ad 1
Pre-ad 2
Admission
คณะพยาบาลศาสตร์
17,863.25
16,098.20
90คณะเภสัชศาสตร์
20,093.10
18,775.00
70คณะเทคนิคการแพทย์
18,058.75
16,160.00
50คณะกายภาพบำบัด
17,565.00
14,956.20
50คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 -
 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

15,590.00

12,259.95

100 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
15,391.95
9,226.70
92 - สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย
16,110.55
9,081.40
100คณะการแพทย์แผนจีน
20,723.75
17,455.00
30
รอบหลัง Admission 2556  เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  


ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)


O-NET
GAT
PAT
คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 72
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด / คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
30
20
PAT 2 = 30
กำหนด คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้
คณะวิชา
คะแนน O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
คณะพยาบาลศาสตร์
-
คณะเภสัชศาสตร์
-
คณะเทคนิคการแพทย์
-
คณะกายภาพบำบัด
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
-
คณะการแพทย์แผนจีน
-

2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว


หรือเข้าไปอ่านทั้งหมดได้ที่นี่
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556   
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา   
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปฎิทินการรับสมัคร  **ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ย. 55**   
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบการรับสมัคร
  - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555   **กำลังเปิดรับสมัคร ถึง 2 พ.ย. 55
  - โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556  **ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. 55**   
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556    
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556   
  - รอบ Admission กลาง ปีการศึกษา 2556   
  - รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2556   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

ที่มา  http://admission.hcu.ac.th/modules.php?name=admission_online

ข่าวการศึกษา

เรื่องน่ารู้

 

© 2013 ข่าวรับตรง 57. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top