รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง ม.อุบลราชธานี 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม  31 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครที่www.entry.ubu.ac.th
และขอเชิญชวน อาจารย์แนะแนว นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2555)
โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา สามารถเลือกที่เข้าร่วมโครงการตามโรงเรียนที่ใกล้เคียง และขอความกรุณกรอกแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/guide/
สำหรับท่านที่ไม่สามารถเปิดหน้าระบบได้โปรดใช้ firefox ในการเปิดระบบแทน Internet explorer

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
 รับตรงตามพื้นที่ พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น [151.01 KB]
 แนะนำเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 [100.59 KB]
 จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(รับตรงตามพื้นที่และAdmissions กลาง 2556 [78.28 KB]
การส่งเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2556 
สำหรับผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบ ปพ. 4 ภาคเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

นำส่งทางไปรษณีย์ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และ นำส่งด้วยตนเอง ได้จนถึง วันที่ 10 กันยายน 2555 ที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ในวัน และ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งเอกสาร
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า เอกสารประกอบการสมัครแพทย์

**หมายเหตุ --ผู้สมัครโปรดตรวจสอบความชัดเจนของเอกสารก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง **ารเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 
การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้
1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) --> เลือกคณะ --> เลือกสาขาวิชา ได้จำนวน 1 สาขาวิชา
(จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)
2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)
ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู 2 วิธี ดังนี้
2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เลือกสอบ gat และ pat 77-82) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
** หมายเหตุ ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **
3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)


คุณสมบัติทั่วไป/คุณสมบัติโควตา(กีฬา ศิลปวัฒนธรรม รักษ์เกษตร ภาวะผู้นำ และโอลิมปิกวิชาการ) /การส่งเอกสาร 
ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษากลุ่มประเภทรับตรงตามโควตา ดังต่อไปนี้
1.โควตากีฬา  (ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)
2.โควตาศิลปวัฒนธรรม(ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)
3.โควตาโอลิมปิกวิชาการ (ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.ทั่วประทศ ตามที่หลักสูตรกำหนด)
4.โควตารักษ์เกษตร (บิดา/มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นบุตรหลานผู้มีที่ทำกิน สปก.)
5.โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  (มีหลักฐานกิจกรรมด้านภาวะผู้นำ/บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม)

จะต้องนำส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ประทับตราภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือนำส่งด้วยตนเองไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2555  ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิขา 2556 


การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 
สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556  สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้
1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) --> เลือกคณะ --> เลือกสาขาวิชา  ได้จำนวน 1 สาขาวิชา
   (จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)
2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)
   ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู  2 วิธี ดังนี้
   2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  เลือกสอบ gat และ pat 77-82) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   ** หมายเหตุ  ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **
3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555   (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง