รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2555


ลำดับที่หัวข้อข่าววันที่ประกาศ
1 สมัครรอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - วันที่ 4 มีนาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th 29 ธ.ค. 54
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือก (โควต้า) ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2554 - 15 มกราคม 2555 สมัคร Online www.dusit.ac.th 29 ธ.ค. 54
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 นี้ 18 ธ.ค. 54ที่มา  http://www.unigang.com/Article/9543
http://entrance.dusit.ac.th/pages/index.php?mod=news&cat_id=1#

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง