รับตรง/fullwidth/#31589A

โควตาพยาบาล จังหวัดแพร่ ม.พะเยา

กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติ
2 เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต*อวิชาชีพพยาบาลและมีความมุ*งมั่นในการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 
จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โควตาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 ประเภทนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 2 คน
2 ประเภทนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู*ในจังหวัดแพร* (อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) จำนวน 3 คน
 การรับสมัครเข าศึกษา
1 สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต) www.admission.up.ac.th และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ)เอกสารใบสมัครเพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
2 ผู้สมัครดำเนินการยื่นเอกสารสมัครพร้อมค่าสมัคร (200 บาท/คน) ผ่านทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2554
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวบรวมเอกสารใบสมัครและเงินค่าสมัคร (คนละ 200บาท) โดยจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/230354.pdf

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง