28 มกราคม 2554

รับตรง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2554

28.1.54


รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรที่รับสมัคร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)
2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
2. ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
           - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร
รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 - 10 มีนาคม 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 6 ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
ค่าธรรมเนียม
จำนวน เงิน 500 บาท
สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
รายละเอียด http://calendar.buu.ac.th/document/1294657112.pdf
ใบสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1294657133.pdf

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 ข่าวรับตรง 57. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top