รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2554


รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรที่รับสมัคร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)
2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
2. ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
           - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร
รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 - 10 มีนาคม 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 6 ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
ค่าธรรมเนียม
จำนวน เงิน 500 บาท
สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
รายละเอียด http://calendar.buu.ac.th/document/1294657112.pdf
ใบสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1294657133.pdf

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง