รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง หัวเฉียว รอบที่ 2

 โครงการรับตรง รอบก่อน ADMISSION 2  

 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้าคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในใบสมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับในทุกคณะสาขาวิชา (13 คณะ 31 สาขาวิชา) แต่จะต้องมีคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 4 อันดับด้วย เนื่องจากต้องผ่านการสอบข้อเขียน และมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
 รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบคะแนน GAT และ PAT 2 ยื่นสมัครด้วย ถ้าไม่มีไม่สามารถสมัครได้ค่ะ
 ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ต้องการเข้าศึกษาปริญญาใบที่ 2 จะต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น) และจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ และตรรกวิทยา  
 
 พิจารณาคัดเลือกจากสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 เสียค่าสมัคร 500 บาท เลือกได้ 4 อันดับ
 เริ่มเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554)
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 
คณะ/สาขาวิชา
วุฒิที่จบการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์  /คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะกายภาพบำบัด / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล / อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม. 6 สายวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล)
คณะศิลปศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ /
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
 
 
 กำหนดการคัดเลือก 
ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)
     จ.7 - ศ.25 ก.พ.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.)
     ศ.4 มี.ค. 54
สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.)
     จ.7 มี.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)
     พฤ.10 มี.ค. 54
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)
     อ.15 มี.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)
     อ.15 มี.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา (08.30 - 15.30 น.)
อ.15 - พ.16 มี.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียน
จ.21 มี.ค. 54

 ขั้นตอนการสมัคร
     1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
     2. พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร ภายหลังกรอกข้อมูลการสมัครสมบูรณ์แล้ว
     3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
      ใบรายงานผลการสมัคร ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร     
      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) / PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
      กรณีสมัครปริญญาที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
      สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 (สามารถพิมพ์จาก Internet ได้นะค่ะ)
      หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
     4. วิธีการยื่นใบสมัครทำได้ 2 วิธี คือ
         นำใบรายงานผลการสมัคร ไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท ณ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
         ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดข้างบน ไปยัง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
!! มหาวิทยาลัยต้องได้รับเอกสารประกอบการสมัคร+ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์
(นับตราประทับไปรษณีย์วันที่ 25 ก.พ. 54 วันสุดท้ายในการส่งไปรษณีย์เท่านั้น)
หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี !!

        ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540" พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท 
 รายละเอียดการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่
ยน คลิกที่นี่ ! !
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19

................................

 กรณีสมัครคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
      เฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์ฯ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล / คณะภาษาและวัฒฯธรรมจีน

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2554 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารอำนวยการ ชั้น 1
สอบสัมภาษณ์   ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร
ชำระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเรียน ภายใน 7 วันหลังจากวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประมาณ 15,000 บาท)
กรณีที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่องรายเก่า (กยศ.) จะต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนเป็นเงินสด จากนั้นจึงจะสามารถติดต่อทำเรื่องกู้ยืมต่อเนื่องได้ที่แผนกทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารชินโสภณพนิช
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1.ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 ปฐมนิเทศ   วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน  วันที่ 21 มีนาคม 2554

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง