รับตรง/fullwidth/#31589A

ทุน เรียนฟรี

ทุนเรียนฟรี
Source - โลกวันนี้วันสุข (Th)
Friday, September 17, 2010  07:50

1.ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต          มูลนิธิดำรงชัยธรรมมอบทุนโครงการ "ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 13/2554 เรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 34 ทุน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี และมีความสามารถ กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 อายุไม่เกิน 18 ปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า3.00 หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 21 ปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          ขอใบสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือที่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.0-2669-9614-7,0-2669-9711-3 www.damrongchaitham.com
        
          2.ทุนปริญญาตรี พสวท.
          โครงการ พสวท. ให้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 ทุน
          คุณสมบัติผู้ขอทุน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เขตการศึกษา1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ)และเขตการศึกษา 5 (ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรีสุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
          เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีคะแนนรวมทุกวิชาชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
          ขอใบสมัครได้จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3427-1315 หรือดูรายละเอียดพร้อมพิมพ์ใบสมัครที่www.sc.su.ac.th
       Kla : ของ ม.เกษตรศาสตร์ก็มีนะครับ  http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2009-09-02-10-03-16/332------2554

ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง