รับตรง/fullwidth/#31589A

ระเบียบการรับตรง ม.นเรศวร 2554


การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ประจำปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2554 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นดังต่อไปนี้
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. โครงการสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
รายละเอียดทั้งหมด   http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/2554/spc54.html

......................


  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด คือ จังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยา
รับสมัครผ่านโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่
ม.6 ปัจจุบัน และ กศน และ
โดย โควตาชุดนี้ มีทั้ง ทันตแพทย์ เภสัช แพทย์ชนบท พยาบาล เป็นต้น
ใช้คะแนน GAT-PAT และจะต้องเป็นคะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบในครั้ง
เดือน กรกฎาคม หรือ ตุลาคม 2553 เท่านั้น
รายละเอียดทั้งหมด

ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:41

  bigbang สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:43

  zani and the missing piece friting ka hahahaha :D

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 10:45

  กีฬาสีปีนี้มีแต่คนทะเลาะกัน : นะจ๊ะจะบอกให้

  ตอบลบ
 4. อยากเรียนที่นี้จังค่ะ

  ตอบลบ
 5. จากสมชาย28 กรกฎาคม 2554 10:49

  จีจี้น่ารักอ่ะขอเบอร์ได้ป่ะ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง