รับตรง/fullwidth/#31589A
รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2554


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2554
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน /นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาจึงเปิดรับสมัครนักเรียน /
นัก ศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์  15 กรกฎาคม- 27 สิงหาคม 2553
http://www.acad.msu.ac.th/internet_quota54/main_cal.php
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
13 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2553
(วันและเวลาราชการ)
จำหน่ายใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554
 • 13 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2553 จำหน่าย ณ โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับสมัคร และ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • 12 - 14 กันยายน 2553 จำหน่าาย ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • 13 กรกฎาคม 2553
  (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
  -   แนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้อง EN-109 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  -   แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารพลศึกษา
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  19 - 23, 28 - 30 กรกฎาคม
  9 และ 17 สิงหาคม 2553
  (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
   -  แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและ ครูแนะแนว และ สำหรับตัวแทนนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 •  เส้นทางที่ 1
 •     - โรเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   จังหวัดศรีสะเกษ         (19 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนสุรวิทยาคาร   จังหวัดสุรินทร์                (20 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   จังหวัดบุรีรัมย์            (21 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนบุญวัฒนา   จังหวัดนครราชสีมา             (22 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   จังหวัดร้อยเอ็ด             (23 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนนารีนุกูล   จังหวัดอุบลราชธานี                (28 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ            (29 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   จังหวัดยโสธร              (30 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ                      (9 สิงหาคม 2553)


 •  เส้นทางที่ 2
 •     - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์        (19 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   จังหวัดหนองบัวลำภู    (20 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนเลยพิทยาคม   จังหวัดเลย                          (21 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   จังหวัดหนองคาย       (22 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร                   (28 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   จังหวัดนครพนม           (29 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแก่น           (30 กรกฎาคม 2553)
      - โรเรียนสตรีราชินูทิศ   จังหวัดจังหวัดอุดรธานี        (2 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   จังหวัดสกลนคร         (17 สิงหาคม 2553)
  15 กรกฎาคม- 27 สิงหาคม 2553
   - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
  23 - 27 สิงหาคม 2553
   - โรงเรียน /วิทยาลัยต่าง ๆ รับสมัครนักเรียน /นักศึกษาของตนเอง (ระยะเวลาการรับสมัครตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน /วิทยาลัย)
     เพื่อรวบรวมและนำส่งไปสมัครฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับสมัครตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิททยาลัยกำหนด
  7 - 11 กันยายน 2553
  (08.30 - 15.30 น.)
   -  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ ณ โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับสมัคร ดังนี้
 •  เส้นทางที่ 1
      
  - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   จังหวัดศรีสะเกษ          (30 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์                     (31 สิงหาคม 2553)
       - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์                (1 กันยายน 2553)
      

       - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา                 (2 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ                          (3 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   จังหวัดสกลนคร          (6 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   จังหวัดนครพนม          (7 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร                     (8 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี                    (9 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ                (10 กันยายน 2553)

 •  เส้นทางที่ 2
      
  - โรงเรียนเลยพิทยาคม   จังหวัดเลย                           (30 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู   (31 สิงหาคม 2553)
       - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย        (1 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี                   (2 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร                 (7 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด                (8 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น             (9 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   จังหวัดกาฬสินธุ์       (10 กันยายน 2553) • 12 - 14 กันยายน 2553
  (เวลา 08.30 - 15.30 น.)
   -  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4 - 8 ตุลาคม 2553
   -  ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกฯ ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
  http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะยึดใบสมัครคัดเลือกฯ ที่นักเรียน/
  นักศึกษา ระบายข้อมูลการสมัครด้วยดินสอ 2B เป็นสำคัญ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ที่สมัครไว้ได้
  12 ตุลาคม 2553
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถประเภทโควตาส่งเสริมยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
     ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  16 ตุลาคม 2553
   - ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
  17 ตุลาคม 2553
   - ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
  20 ตุลาคม 2553
   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเเทศ ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์
     http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและประเภทโควตาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
      ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  27 ตุลาคม 2553
   - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ทุกสาขาวิชา
  1 พฤศจิกายน 2553
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์
     http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  หมายเหต :: ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ที่มา unigang.com

  Blogger Comment
  Facebook Comment

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 16:02

   จะเข้าคณะมนุษย์ศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนต้องทำอย่างไร

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2554 20:25

   อยากเข้ามนุษย์Eng

   ตอบลบ

  :ambivalent:
  :angry:
  :confused:
  :content:
  :cool:
  :crazy:
  :cry:
  :embarrassed:
  :footinmouth:
  :frown:
  :gasp:
  :grin:
  :heart:
  :hearteyes:
  :innocent:
  :kiss:
  :laughing:
  :minifrown:
  :minismile:
  :moneymouth:
  :naughty:
  :nerd:
  :notamused:
  :sarcastic:
  :sealed:
  :sick:
  :slant:
  :smile:
  :thumbsdown:
  :thumbsup:
  :wink:
  :yuck:
  :yum:

  นิยม

  บทความ

  รับข่าว

  รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา พยาบาล มหิดล ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง