รับตรง/fullwidth/#31589A

โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ


ในแต่ละปีมีนักเรียนมัธยม ปลายตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนกว่า 1 ล้านคนเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเกือบ 4 แสนคน นักเรียนเหล่านี้คือผู้ที่มีความมุ่งหวังในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ปัจจุบันช่องทางเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเพียง 2 ช่องทางคือ


1. ระบบรับตรง โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยรับเอง 50% ของที่นั่ง
2. ระบบรับกลาง ADMISSION 50% ของที่นั่ง

จาก สัดส่วนดังกล่าว จะเห็นว่าการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆมีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ นั่งทั้งหมด และมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งในบางมหาวิทยาลัย โดยมีแนวโน้มการรับตรงที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากขึ้น ขณะเดียวกันในบางสาขาวิชามีการรับตรง 100% เช่นสาขาแพทยศาสตร์ เป็นต้น การคัดเลือกในระบบรับตรงนักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวเฉพาะสาขาวิชาชีพและมี การวางแผนการเรียนและเลือกสอบอย่างมีเป้าหมายในมหาวิทยาลัยและคณะสาขา วิชาชีพ ที่ต้องการเรียน

โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่คิดค้นขึ้นโดย เครื่องดื่ม “เปปทีน Original Soy Peptide” ที่เล็งเห็นถึงแนวโน้มในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวในลักษณะที่มีความพร้อมในสาขาวิชาชีพที่สนใจโดย ต้องมีความพร้อมเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสอบแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตนั้น มีทิศทางที่มุ่งวัดความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการสอบ GAT และ PAT ตลอดจนการสอบตรงของแต่ละสาขาอาชีพ และสัดส่วนความสำคัญของคะแนนในการทดสอบลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งการจัดติวเพื่อรองรับการทดสอบในลักษณะนี้ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน มาก่อน
“เปปทีน Original Soy Peptide” ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการ แนะแนวควบคู่กับการติว โดยการให้คำแนะนำและแนวทางในการวางแผนอนาคตการเรียนอย่างมีเป้าหมายและสอด คล้องกับศักยภาพตัวตนของนักเรียนแต่ละคน โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการแนะแนวทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง มีข้อสอบเพื่อค้นหาตัวตน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการ เรียนสาขาอาชีพต่างๆที่เป็นที่นิยม และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กแต่ละคน เพื่อให้สามารถวางแผนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาในวิชาชีพที่นักเรียนแต่ละคน ฝันใฝ่ ตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ทาง “เปปทีน Original Soy Peptide” ได้รวบรวมอาจารย์ผู้เชี่ยวในด้านต่างๆ กว่า 60 ท่านเพื่อ ให้ โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” ประสพความสำเร็จ อีกทั้งในปีนี้ได้มีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยกับแนวการสอบปีนี้ และปรับหลักสูตรติวเข้าแต่ละคณะให้มีความเข้มข้นกว่าเดิม ครอบคลุม 10 คณะในดวงใจได้แก่ แพทย์ ทัณตแพทย์ เภสัชฯ สถาปัตฯ วิศวะ ครุศาสตร์ บริหาร-บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
          1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายสำหรับการสอบตรง
ในสาขาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อไปสู่อาชีพที่ฝันใฝ่
โดยมีแนวทางในการประเมินศักยภาพ และพัฒนาตนเอง
เพื่อให้สามารถเข้าศีกษาใน คณะที่ใช่ และ สาขา ที่ชอบ ในระดับอุดมศึกษา

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความมั่นใจให้นักเรียนมัธยมปลายสามารถเข้าระบบ
การสอบคัดเลือกได้ทั้งระบบสอบตรง และ ระบบรับกลางที่คัดเลือก
แยกสาขาตามคณะต่างๆ

4. เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ

5. เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้าน ที่นักเรียนต้องเตรียมตัวเพื่อสอบในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทาง
นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรับเอกสารหน้างานก่อนเวลาเริ่มเรียน 30 นาที

(สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในช่วงเช้า ประตูหอประชุม ปิดเวลา 8.00 น.)

ในสาขาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

อ.ปทุมมาศ ฟูทรัพย์นิรันดร์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อ.กมล ประทีปธีรานนต์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนวัดไร่ขิง
อ.ทองแท้ ศิลาขาว อาจารย์แนะแนวโรงเรียนโยธินบูรณะ
อ.วัฒนกิจ สิทธิสถิตอังกูร หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ปุณวัชร์ แสงอรุณ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
อ.กฤษณา พลอยสังวาลย์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง