รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง มหิดล ระบบโควตา 54

รับตรง มหิดล ระบบโควตา 54


 


กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันเดือนปี
กิจกรรม
พฤหัสบดี ๑ ก.ค.-พฤหัสบดี ๓๐ ก.ย.๕๓
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
·        เว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
·        ๑๕ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๕๓ วิทยุจุฬา FM ๑๐๑.๕ MHz รายการ Open House ทุกวันจันทร์
เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๒๐ น.
·        พุธ ๑๘ ส.ค.๕๓ Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ  
·        พุธ ๒๕ ส.ค.๕๓ Open House มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
·        ศุกร์ ๓ ก.ย.๕๓ แนะแนวสู่รั้วมหิดล รร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
·        ศุกร์ ๒๔ ก.ย.๕๓ กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
จันทร์ ๒ ส.ค.พฤหัสบดี ๓๐ ก.ย.๕๓
·        รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซท์  http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011 ดาวน์โหลดใบชำระเงิน และไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศให้เรียบร้อยก่อน
·        เมื่อชำระเงินแล้วจึงเข้าเว็บไซท์เพื่อคีย์ข้อมูลการสมัคร และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
·        เก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบ ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
·        จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๓
·        ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครหลังจากวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๓
เสาร์ ๙ อังคาร ๑๒ ต.ค.๕๓
การสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ ๓ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
·        ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบวิชา PAT 3
ศุกร์ ๒๙ ต.ค.- ศุกร์ ๑๒ พ.ย.๕๓
·        ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซท์ (http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011)
·        ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
เสาร์ ๓๐ ต.ค.๕๓
(ให้ตรวจสอบที่เว็บไซท์ กสพท.หรือ www.si.mahidol.ac.th ด้วย)
·        การสอบของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทุกโควตา (โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโควตาโครงการพิเศษ) ต้องสมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่จัดโดย กสพท.ด้วย
เสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๕๓
สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.   ฉบับที่ ๑ เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร์ ๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ฉบับที่ ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
·        ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกวิชา
วันเดือนปี
กิจกรรม

สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควตา และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
·        กรุงเทพฯ  : คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) คณะเภสัชศาสตร์ และโรงเรียนในเขตราชเทวี และบางกอกน้อย
·        นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล
·        กาญจนบุรี :  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
·        นครสวรรค์ :  รร.นครสวรรค์
·        เชียงใหม่ :  รร.มงฟอร์ด
·        นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
·        อำนาจเจริญ :  รร.อำนาจเจริญ
·        อุดรธานี :  รร.อุดรพิทยานุกูล
·        นครศรีธรรมราช :  รร.เบญจมราชูทิศ และศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศุกร์ ๓ ธ.ค.๕๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซท์http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
·        ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุจะไม่ได้รับการประกาศชื่อ
·        ตรวจสอบข้อมูลการสอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/ความถนัดทางวิชาชีพ/ตรวจร่างกาย ตามที่แต่ละคณะ/วิทยาลัย กำหนด
·        ตอบรับการเข้าสัมภาษณ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดไว้
จันทร์ ๖-จันทร์ ๒๐ ธ.ค.๕๓
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือวิชาเฉพาะหรือความถนัด และตรวจร่างกาย ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัคร
·  ก่อนเข้าสอบ นักเรียนต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การ    คัดเลือกที่ กสพท.และ/หรือ สอท. ดำเนินการ (หากไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ถูกตัดสิทธิ์)
·  ในวันสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารสำหรับนำไปรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   ในวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๔
พุธ ๒๙ ธ.ค.๕๓  
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซท์
http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ม.ค.๕๔
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอบรับทราบการประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย ก่อนวันรายงานตัว
เสาร์ ๑๕ ม.ค.๕๔
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จ.นครปฐม
ศุกร์ ๒๘ ม.ค.๕๔
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อทั้งหมดเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกที่ดำเนินการโดย สอท.และ/หรือ กสพท.
หากต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สละสิทธิ์โดยจะตัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่จะไม่แก้ไขชื่อที่ส่งไปยัง สอท. และ/หรือ  กสพท. (เป็นไปตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยกับ สกอ.)
อังคาร ๕ เม.ย.๕๔
นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา)  ไปยังคณะ/วิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ ก่อนวันที่ ๕ เม.ย.๕๔  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ      ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้
ข้อแนะนำ     นักเรียนควรสมัครสอบ ONET, GAT, PAT  ไว้ด้วย   หากพลาดการสอบครั้งนี้จะได้    มีสิทธิ์สมัครผ่าน สอท. ได้
จันทร์ ๙ พ.ค.๕๔
มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พุธ -พฤหัสบดี ๒ มิ.ย.๕๔
(ถ้าเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระบบ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าหอพัก
ศุกร์ ๓ มิ.ย.๕๔
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จันทร์ ๖ มิ.ย.๕๔
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ที่มา : http://www.mahidol.ac.th/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง