รับตรง/fullwidth/#31589A

ข่าวดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาคพิเศษ


คณะที่เปิดรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
ระบบภาคพิเศษและนานาชาติ  ปีการศึกษา  2553
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บลิ้งค์ > คณะต่าง ๆ ในม.ช.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรนานาชาติ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่งกล  ภาคพิเศษ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคพิเศษ
 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทวิทย์
 คณะบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ  ประเภทศิลป์
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  ภาคพิเศษ
 คณะนิติศาสตร์  ภาคพิเศษ
 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรนานาชาติ
 วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคพิเศษ


Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง