รับตรง/fullwidth/#31589A

ศรีปทุม ชลบุรี เปิดรับ มหาบัณฑิต


บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (ภาคเรียนที่ 3) ประจำปี2552 ในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข- มาลินี พุคยาภรณ์ หรือ โทร 0 - 3874-3690-9ต่อ 2603-5 และ 0-3874-3702-3 หรือ www.east.spu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี แสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต และบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 จัดกิจกรรม ใกล้ชิด บัณฑิต และ ญาติบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี แสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต และบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 จัดกิจกรรม ใกล้ชิด บัณฑิต และญาติ บัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี แสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต และบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2551 ด้วยการจัดกิจกรรม ใกล้ชิด บัณฑิต และญาติบัณฑิต กับเกมส์ 50 คำถาม ความประทับใจ ที่มีต่อ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ในวันซ้อม รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 บริเวณซุ้ม แสดงความยินดี บัณฑิตและมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา อาคาร ดร.สุข- มาลินี พุคยาภรณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมเกมส์ 50 คำถาม กับความประทับใจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ในโอกาส (วันซ้อม) รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2551เพื่อเพิ่มความใกล้ชิด บัณฑิต ญาติบัณฑิต ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจ จาก บัณฑิต และ ญาติบัณฑิต เป็นอย่างดี และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี ชม กิจกรรม เกมส์ 50 คำถามฯและร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี กับ บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ณ บริเวณ หน้า อาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมเพิ่มทักษะด้าน IT การใช้งาน (SPU – LTAS -e-Supplementary)ให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท โดยมี ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เป็นวิทยากรอบรม โครงการนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะด้าน IT ในระบบ (LTAS – e-Supplementary) เพื่อการนำไป

ใช้พัฒนางานด้านวิชาการ เฉพาะบุคคลได้จริง เริ่มอบรมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 น16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

ที่มา : www.east.spu.ac.th

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง