รับตรง/fullwidth/#31589A
รับตรง/fullwidth/#31589A

มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53

โดย นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ท่านเป็นเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53; tags: รับตรง, มหาวิทยาลัย, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, กสพท., GAT PAT

>> สายแพทย์ปีนี้ เปิดรับกี่สถาบัน กี่คน

ในปี 2553 นี้ทาง กสพท.จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,375 คน โดยจำแนกเป็นคณะแพทย์รายสถาบันดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์

- ม.ขอนแก่น 20 คน

- จุฬาฯ 200 คน

- ม.เชียงใหม่ 45 คน

- ม.ธรรมศาสตร์ 72 คน

- ม.นเรศวร 30 คน

- คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 158 คน

- คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250 คน

- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120 คน

- ม.สงขลานครินทร์ 40 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 40 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 70 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับเพศชาย 60 คน เพศหญิง 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์

- จุฬาฯ 80 คน

- ม.มหิดล 80 คน

- ม.เชียงใหม่ 30 คน

- ม.สงขลานครินทร์ 20 คน

- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 20 คน

>> สมัครวันไหน ใครสมัครได้บ้าง

สำหรับปฏิทินการรับสมัคร และการสอบ จะรับสมัครในวันที่ 1-31 สิงหาคม ทางอินเตอร์เน็ต ส่วนคุณสมบัติจะต้องจบ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ และคาดว่าจะจบก่อนเดือนเมษายน 2553 โดยไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552 หรือไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ยกเว้นได้ลาออกก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552

อีกทั้ง ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทย์เฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท.ในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิแล้ว ทั้งนี้ กสพท.ได้กำหนดให้ทุกคณะ/สถาบันส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิแล้วมาตัดสิทธิภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53; tags: รับตรง, มหาวิทยาลัย, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, กสพท., GAT PAT

>> เข้าแพทย์ต้องสอบอะไรบ้าง

สำหรับรายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกของ กสพท. ประกอบด้วย


1.
คะแนนโอเน็ต 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาเท่ากับ หรือมากกว่า 60% ขึ้นไป

2. วิชาสามัญ คิดค่าน้ำหนัก 70% จัดสอบโดย กสพท. มี 5 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 40% คณิตศาสตร์ 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษาฯ 10% โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชาเท่ากับ หรือมากกว่า 30% ขึ้นไป

3. วิชาเฉพาะ คิดค่าน้ำหนัก 30% โดยจะทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และแนวคิดทางจริยธรรม ทั้งนี้ ในปี 2553 เป็นปีแรกที่มีการยกเลิกเอเน็ต ดังนั้น กสพท.จึงมาใช้คะแนนสอบวิชาสามัญแทน ส่วน GAT และ PAT นั้น กสพท. จะยังไม่นำมาใช้ เพราะต้องการรอดูความแม่นยำของข้อสอบ GAT และ PAT ในปี 2553 ก่อน จากนั้นค่อยว่ากันอีกที

โดยสรุปรวมยอดการรับนักศึกษาของ กสพท. ในปีนี้มีจำนวน 1,375 คนนั้น คิดเป็นเพียงสัดส่วนครึ่งเดียวของจำนวนรับทั้งหมดที่มีเกือบ 3,000 คน ซึ่งจำนวนที่เหลือประมาณ 1,700 คน จะเป็นการรับด้วยวิธีพิเศษต่างๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดตามคณะที่เปิดรับได้เลย


ที่มา http://www.dek-d.com/content/admissions/16286/มาแล้ว..-รับตรงแพทย์-ทันตะ-53.htm

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา พยาบาล มหิดล ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง