รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง แม่โจ้ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 2553

รับตรง แม่โจ้ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 2553

ลายหลักสูตร ทั้ง ม.6 ปวส.

รายชื่อสาขาที่เปิดรับสมัครโควตา หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง(รับเฉพาะ ปวส. หรือเทียบเท่า)
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
081140
2.25
081110
2.25
หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อสาขาเพื่อดูข้อมูลการสมัครของแต่ละสาขาวิชา
รายชื่อสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
082070
2.00
หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อสาขาเพื่อดูข้อมูลการสมัครของแต่ละสาขาวิชา
- หนังสือขอรับโควตา ปี 2553 สำหรับสถานศึกษา คลิกดาวน์โหลดหนังสือโควตา ปี 2553 …ที่มา http://quota.eduzones.com/2009/12/02/รับตรง-แม่โจ้-วิทยาเขตเ/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง