รับตรง/fullwidth/#31589A

ประกาศ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาค 2/52ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2552
1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 กันยายน ถึง 2 พฤษจิกายน 2552
.....
.....
3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
3.1. สมัครผ่านอินเตอร์เนต ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 2 พฤษจิกายน 2552 ได้ที่ http://www.iregis.ru.ac.th/
3.2 สมัครทางไปรษณีย์ 7 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2552 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ru.ac.th/newregis_2-52.html

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง